การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

1. การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบโดยแต่งตั้งในรูปคณะกรรมการ

2. การประกาศเจตจำนงการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมภิบาล

3. การมีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

4. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563

5. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563

6. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปีงบประมาณ 2563

7. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563

8. รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

9. รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562

10. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม(ITA 62)

11. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

12. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

13. ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล