กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล

ผู้บริหารองค์กร

สรุปข้อมูลการขอรับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

1. การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ  จำนวน 49    ราย

2. การร้องเรียน - ร้องทุกข์     จำนวน  -     เรื่อง

3. การขอข้อมูลข่าวสาร         จำนวน   3   เรื่อง

4. การชำระภาษีที่ดิน            จำนวน   42  ราย

    และสิ่งปลูกสร้าง

5. การจดทะเบียนพาณิชย์       จำนวน  9    เรื่อง

6. การขออนุญาตก่อสร้าง       จำนวน  18  เรื่อง

7. การรับเด็กเข้าเรียน (ศพด.)    จำนวน  -    ราย  

รายละเอียดเพิ่มเติม....

ข้อมูลสารสนเทศ