ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล

ผู้บริหารองค์กร

สรุปข้อมูลการขอรับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

1. การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ  จำนวน 136  ราย

2. การร้องเรียน - ร้องทุกข์     จำนวน  -     เรื่อง

3. การขอข้อมูลข่าวสาร         จำนวน   3    เรื่อง

4. การชำระภาษ๊ต่างๆ           จำนวน  448 ราย

5. การจดทะเบียนพาณิชย์       จำนวน  9    เรื่อง

6. การขออนุญาตก่อสร้าง       จำนวน  19  เรื่อง

7. การรับเด็กเข้าเรียน (ศพด.)    จำนวน  -    ราย  

ข้อมูลสารสนเทศ