ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

49 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

โทรศัพท์  034-310812  โทรสาร 034-310813

E-mail [email protected]

แผนที่เดินทาง

หมายเหตุ 

1. ท่านจะได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ภายใน 3 วันทำการ 

2. กรณีมีเหตุขัดข้อง หรือสงสัย สามารถติดต่อได้ ที่ 034-310-812 , E-mail :[email protected]

3. ท่านสามารถใช้บริการที่ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์/ขอรับบริการทางราชการได้ที่หน้า Web Site

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล