แบบขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

1. การขอรับบริการผู้ขอรับบริการจะได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ภายใน 3 วันทำการ โดยผู้ขอรับบริการต้องมาแสดงตัวในวันที่ขอรับข้อมูลหรือบริการ 

2.กรณีการยืมพัสดุผู้ยืมสามารถยืมได้ครั้งละ 5 วัน

3. กรณีมีเหตุขัดข้อง หรือสงสัย สามารถติดต่อได้ ที่ 034-310-812 , E-mail :[email protected]

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล