องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

          องค์การบริหารส่วตำบลหนองกระทุ่ม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระกิจด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานได้รู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการสำรวจและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อเตรียมไว้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

         1. การรำกลองยาว เกิดมาจากการความสนใจที่ครูในโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ต้องการให้นักเรียนในโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ได้รู้จักประเพณีการรำกลองยาว อันจะเป้นการรักษาไว้ให้ลูกหลานได้รู้จักประเพณีดังกล่าว 

         

         2. การทำขนมสังขยาใบตอง เป็นมรดกที่ถ่ายทอดมาจากพ่อ แม่ เพื่อส่งต่อให้ลูกได้ใช้เป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากอาชีพหลักการทำเกษตรกรรม

 

3.การทำพวงหรีด และพริกแกงเผ็ด เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความต้องการของสมาชิกภายในชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองกระทุ่ม  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มได้เข้าไปช่วยส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มเพื่อหารายได้เสริมพร้อมยังเป็นกิจกรรมยามว่างได้พบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุอีกด้วย

4.การทำตะกร้าสานจากเชือกมัดฟาง

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มได้มีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองกระทุ่ม ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” จึงได้มีการจัดการประชุมสมาชิกกองทุนฯ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากองทุนฯ โดยการประชุมและร่วมกันหาแนวทางให้กับสมาชิกกองทุนฯ ในการพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพสานตะกร้า ม.7 บ้านรางแคสูง โดย ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มมีการ รวมกลุ่มเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาต่อยอดในรูปแบบต่างๆ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล