โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคมหมู่บ้านในระดับตำบล 

ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม 

วันที่ 6 ตุลาคม 2563

 

20201006104110
20201006103449
20201006103412
20201006101910
20201006101839
20201006101853

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล