ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

             เดิมที ตำบลหนองกระทุ่มเป็นส่วนหนึ่งของตำบลทุ่งลูกนก และในปี พ.ศ. 2538 นำโดย นายเพิ่มศักดิ์ วิริยะช่วงโชติ (กำนันตำบลหนองกระทุ่มคนแรก) ตลอดจนผู้นำในสมัยนั้น ร่วมกันทำหนังสือไปถึงอำเภอกำแพงแสน เพื่อขอแยกตำบล และในเวลาต่อมา เมื่อดำเนินการแบ่งแยกเสร็จสิ้นแล้ว ผู้นำภายในตำบลหนองกระทุ่ม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายเพิ่มศักดิ์ วิริยะช่วงโชติ เป็นกำนันคนแรกของตำบล (ปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้ว) และเมื่อมีการแบ่งเขตหมู่บ้าน ได้มีมติให้ใช้ชื่อวัดหนองกระทุ่มเป็นชื่อตำบลและได้มีการแต่งตั้งและยกฐานะเป็นสภาตำบล ในปี พ.ศ. 2538 โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ดำรงตำแหน่งสมาชิกโดยตำแหน่ง และให้มีสมาชิกสภาตำบลอีกหมู่ละ 2 คน จาก 11 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 34  คน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาตำบล ดังรายชื่อต่อไปนี้.

             1.นายเพิ่มศักดิ์ วิริยะช่วงโชติ

             2.นายนพดล เล้าอรุณ

             3.นายหัด วิไลเลิศ

             4.นายประเสริฐ เจตะพุก

             5.นางชัญญา เพ่งผล

             6.นายเกษม ศรีสันต์

             7.นายสิน วงษ์พรพันธุ์

            ในเวลาต่อมา ได้ยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และมีการเลือกตั้ง สมาชิก อบต. ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2540 มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 22 คน จากทั้งหมด 11 หมู่ โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ วิริยะช่วงโชติ เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มในสมัยแรก ในปี 2541 นายหัด วิไลเลิศ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เนื่องจากประธานกรรมการชุดแรกหมดวาระลง ในเวลาต่อมาได้มีการยกเลิกให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเเพทย์ประจำซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาโดยตำแหน่งสิ้นสุดลง ให้คงไว้แต่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น ในเวลาต่อมาได้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มขึ้นเป็นสมัยที่สองเมื่อปีพ.ศ. 2545  โดยมีนายสมชาย นิมิตตระกูลชัย เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม และได้มีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม มาเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาอีกทั้งสิ้น 22 คน ซึ่งในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่มาจากประชาชนโดยตรง ต่อมาเมื่อนายสมชาย นิมิตตระกูลชัย หมดวาระลง นายนพรัตน์ เล้าอรุณ จึงได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มในเวลาถัดมาจนหมดวาระ และนายบุญแสง สุวรรณชีพ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม จึงได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและดำรงตำแหน่งจนครบวาระและได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีกจนถึงปัจจุบัน  

             ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มมีโครงสร้างคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ดังต่อไปนี้

             1.นายบุญแสง สุวรรณชีพ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

             2.นายไพโรจน์ นาเจริญ ตำแหน่งรองนายก อบต.คนที่ 1

             3.นายประเสริฐ อินทะนิน ตำแหน่งรองนายก อบต.คนที่ 2

             4.นายสุพิน หนูนันท์ ตำแหน่งเลขานุการคณะผู้บริหาร

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล