สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม 

ข้อมูลพื้นฐาน

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่เจริญพร ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ห่างจากที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน ๑๗ กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ (กำแพงแสน- พนมทวน) มีพื้นที่รับผิดชอบรวม ๑๑ หมู่บ้าน  มีเนื้อที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ ๓๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๙,๓๗๕ ไร่ ภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยรวมจะเป็นที่ดอนและที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและ เลี้ยงสัตว์

          เขตติดต่อ ระหว่างตำบล ทิศเหนือ จรด อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศใต้ จรด หมู่ที่ ๑๘ ตำบลทุ่งลูกนก ทิศตะวันออก จรด หมู่ที่ ๑, ๕, ๘ และ ๑๗ ตำบลทุ่งลูกนก ทิศตะวันตก จรด อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มมีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบทั้งหมดจำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่

                       ๑.  บ้านหนองขนาน   จำนวน ๒๑๒ หลังคาเรือน

                       ๒.  บ้านหนองเขมร    จำนวน ๑๐๓ หลังคาเรือน

                       ๓.  บ้านอรุณรุ่ง         จำนวน ๔๖ หลังคาเรือน

                       ๔.  บ้านใหม่เจริญพร  จำนวน ๑๘๕ หลังคาเรือน

                       ๕.  บ้านหนองขโมย   จำนวน ๑๒๙ หลังคาเรือน

                       ๖.  บ้านหนองกระทุ่ม  จำนวน ๑๑๔ หลังคาเรือน

                       ๗.  บ้านรางแคสูง      จำนวน ๑๕๓ หลังคาเรือน

                       ๘.  บ้านจับเกาะ        จำนวน ๑๕๑ หลังคาเรือน

                       ๙.  บ้านยิ่งเจริญ        จำนวน ๖๔  หลังคาเรือน

                       ๑๐.บ้านรางหว้า         จำนวน ๖๘  หลังคาเรือน

                       ๑๑.บ้านรุ่งเจริญ         จำนวน ๑๐๐ หลังคาเรือน

           รวมจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,๓๔๘ หลังคาเรือน  จำนวนประชากรในตำบล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีประชากรทั้งสิ้น ๕,๖๔๕ คน เป็น ชาย ๒,๘๓๑ คน หญิง ๒,๘๑๔ คน

สภาพทางเศรษฐกิจ

          อาชีพส่วนใหญ่ประชากรในตำบลหนองกระทุ่ม ประกอบอาชีพ

               - เกษตรกรรม พืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าว , ข้าวโพดฝักอ่อน , อ้อย, พริก

               - สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ โคนม, ไก่, สุกร, จระเข้

         หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

               - ปั๊มน้ำมัน ๒ แห่ง เป็นชนิด ถังบนดิน (แบบหลอด) ๑๓ แห่ง

               - ก๊าซหุงต้ม ๒ แห่ง

               - โรงงานอุตสาหกรรม ๒ แห่ง

               - โรงสี ๒ แห่ง

               - โรงแรม ๑ แห่ง

สภาพสังคม การศึกษา

          ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง ได้แก่

               - โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 

               - โรงเรียนบ้านหนองเขมร 

               - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง

          สถาบันและองค์กรทางศาสนา ประกอบด้วย วัด ๓ แห่ง ได้แก่

               - วัดหนองเจริญธรรม

               - วัดใหม่เจริญพร

               - วัดหนองกระทุ่ม

               - ศาลเจ้า ๑ แห่ง

           ด้านสาธารณสุข มี รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล ๒ แห่ง

               - รพสต.บ้านหนองเขมร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเขมร

              -  รพสต.ตำบลหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกระทุ่ม

       และอื่นๆ อันได้แก่ มีที่ทำการสายตรวจตำบล ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองขโมย หมู่ที่ ๕ 

การบริการพื้นฐาน

        ๑. การคมนาคม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ประกอบด้วย

           - ถนน คสล. จำนวน ๒ สาย ได้แก่

              ๑. บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๖๓๐ เมตร

              ๒. บ้านจับเกาะ หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

          -  ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑๙ สาย ได้แก่

              ๑.  สายคลองส่งน้ำดิบ-บ้านหนองขนาน ระยะทาง ๓๗๐ เมตร

              ๒.  บ้านหนองเขมร-บ้านดอนกะเพรา ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร

              ๓.  บริเวณหน้าบ้านนายวิชัย วิริยะช่วงโชติ (ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ ๑) ระยะทาง ๓๖๐ เมตร

              ๔.  วัดจันทร์ลาด ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

              ๕.  บ้านดอนกะเพราะ ระยะทาง ๒๗๐ เมตร

              ๖.  จันทรุเบกษา-บ้านหนองเขมร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร

              ๗ . บ้านหนองเขมร-ทางเข้าวัดหนองเจริญธรรม ระยะทาง ๓๐๐ เมตร

              ๘.  บ้านใหม่เจริญพร-บ้านหนองเขมร ระยะทาง ๔,๔๐๐ เมตร

              ๙   บ้านใหม่เจริญพร-บ้านนายหัด วิไลเลิศ ระยะทาง ๙๗๐ เมตร

              ๑๐  บ้านหนองขโมย-บ้านอ้อกระทุง ระยะทาง ๔,๐๐๐ เมตร

              ๑๑. บ้านหนองกระทุ่ม-ถนนภายในหมู่บ้าน ระยะทาง ๒๕๐ เมตร

              ๑๒. บ้านนายพูล ทองดอนน้อย -หมู่ ๑๐ ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร

              ๑๓. ถนนสายหนองจิก-ศาลา หมู่ ๖ ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร

              ๑๔. หมู่ ๗ – หมู่ ๑๑(สาย ๓๔๖) ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร

              ๑๕. แยกบ้านนายสุพิน หนูนันท์(หลังเก่า)-บ้านนายไพฑูรย์ แกรอด ระยะทาง ๔๕๐ เมตร

              ๑๖. ถนน หนองจิก-หมู่ ๘ ระยะทาง ๗๖๐ เมตร 

              ๑๗. หมู่ ๙ – หมู่ ๓ ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร

              ๑๘. บ้าน นายจำเลียง ทองโชติ กำนันตำบลหนองกระทุ่ม ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

              ๑๙. โรงงานชัยพร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร

         และอื่นๆ อันได้แก่ โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน ๑๕ แห่ง ระบบเสียงตามสายอัตโนมัติ จำนวน 30 จุด การไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน

          แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ , ลำห้วย ๑ สาย (คลองท่าสาร - บางปลา)  บ่อบาดาลสาธารณะ ๓๓ แห่ง คลองชลประทาน (คอนกรีต) ๔ สาย คลองชลประทาน (คลองดิน) ๕ สาย ระบบประปาหมู่บ้าน ๒๙ แห่ง 

          ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหนองกระทุ่ม จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญพร ใช้เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเกษตรไว้สำหรับถ่ายทอดให้กับเกษตรกรทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีการบริหารศูนย์ฯ ในรูปของคณะกรรมการที่มีการสรรหาคัดเลือกและแต่งตั้งจากอำเภอ และมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ 

        กลุ่มต่างๆภายในตำบลที่ประชาชนจัดตั้ง ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองกระทุ่ม , ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองเขมร  , กลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลหนองกระทุ่ม    

        

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล