นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

โดยนายบุญแสง สุวรรณชีพ

            ได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

                1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

                2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยมุ่งส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

                3. พัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนงานด้านกีฬาและนันทนาการ การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

                4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี โดยการพัฒนาบุคลากร พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการประชาชน

                 5 . การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะมูลฝอย

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล