ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ …

                  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการขอรับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม จึงจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในกระบวนงานที่ต้องพิจารณาอนุญาต ดังนี้

1 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

2 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

3 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

4 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

5 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

6 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34

7 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

8 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

9 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

10 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

11 การแจ้งขุดดิน

12 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

13 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

14 การแจ้งถมดิน

15 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

16 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

19 การรับชำระภาษีป้าย

20 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

21 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนปฐมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท.

22 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

23 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

24 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

25 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

26 การขอกู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน

27 การขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

28 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558

29 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2541

30 คู่มือการเสียภาษี

31 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล