ร้องเรียนร้องทุกจากการปฏิบัติงานหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ อบต.หนองกระทุ่ม

1. ข้อมูลของท่านจะได้รับการป้องกันจากผู้รับผิดชอบงานการร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมรายงานให้ท่านทราบภายใน 7 วันทำการ

2. กรณีมีเหตุขัดข้อง หรือสงสัย สามารถติดต่อได้ ที่ 034-310-812 , E-mail :[email protected]

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล