ประกาศอบต.เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษพนักงานในสังกัดอบต.หนองกระทุ่ม 

ประกาศ ก.จ. ก.พ.และก.อบต.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล