หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. การพัฒนาบุคลากร

    - การกำหนดหลักสูตรการอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

    - มาตรฐานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล

    - กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

    - แผนการอบรมบุคลากรท้องถิ่น

    - การกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล