ส่วนราชการ

 นางพรทิพย์ ลิ้มสมบูรณ์ 

ผู้อำนวการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม 

โทร 09-8295-4677

       
 น.ส.วรุณรัตน์  ศรีวัฒนพงศ์   น.ส.กิตติ์รวี  อธิวงศาอิทธิชัย   นางพรทิพย์ ลิ้มสมบูรณ์  ว่าง
 หัวหน้าสำนักปลัด ฯ   

 ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 

 ผู้อำนวการกองคลัง  อำนวยการกองช่าง
 โทร 08-1057-4961   โทร 08-3665-3515   โทร 09-8295-4677  โทร -

 

 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม 

   นางสาวปรีดาวรรณ รังษี

นักทรัพยากรบุคคล

     นางสาวสุภรรณี บัวพิมพ์    

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

                 นายศักดิ์ชัย วงษ์เอี่่ยม             

   นักพัฒนาชุมชน

                      นางสาวสุพัตรา มังกรทอง                    

  นักพัฒนาชุมชน

 

                 นางสาวฐานิดา กาฬภักดี                

เจ้าพนักงานธุรการ

 

            นางสาวศรุดา ปานจำลอง            

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล(ภารกิจ)

 

กองคลัง

   น.ส.พิไลวรรณ ลิสอน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

   นางสาวสุกัญญา  สุวรรณประเสริฐ

นักวิชาการคลัง

     นางสาวช้องมาศ  สังข์ทอง   

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

  นางสาวจิตวดี   สตารุ่ง 

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก้บรายได้ (ภารกิจ)

กองช่าง

นายกิตติเดช สิทธิวิไล

นายช่างโยธา

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

   น.ส.มนัญชญา เรืองสุรีย์

นักวิชาการศึกษา

   นางสาวภิรมณ์ บัวล้ำเลิศ

ครูคศ.2

     นางสาวอิศรียา  รักทอง

        ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ภารกิจ) 

      นางสมคิด  สอนกระต่าย

      ผุ้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)

        นางณัฐกานต์  แก้วสายทับ

       ผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างทั่วไป 

   นางน้ำริน พลอยสี

  ปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดฯ (ภารโรง)

     นายบุญช่วย สอนกระต่าย    

  ปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดฯ (ยาม)

                 สมพงษ์  จ่ามา             

  ปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดฯ

  นางสาวนวพร  นาอุดม

  ปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดฯ

 

  นายอภิสิทธิ์ จุ้ยโหมด

  พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)

 

 นายสารคดี  สังข์ทอง

  ปฏิบัติงานภายในกองคลัง

 

 นายทนงศักดิ์ ประสานศิลป์

  ปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดฯ

 

นายยุทธนา สิริวันกระจ่าง

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)

 

 นายพัฒสนุ อุบลรัตน์

  พนักงานประจำรถขยะ

 

    นายนพดล อุบลรัตน์

  พนักงานประจำรถขยะ

 

      นายชโลธร พุ่มโภชนา

  ปฏิบัติงานภายในกองช่าง

 

        นายทนงศักดิ์ เอี่ยมใหญ่

  ปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดฯ

 

        นายธนธาร สิริวันกระจ่าง

  ปฏิบัติงานภายในกองช่าง

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล