---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะผู้บริหาร

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายบุญแสง  สุวรรณชีพ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม 

โทร. 08-1814-5802

 

                                                              

     นายไพโรจน์  นาเจริญ                                                           นายประเสริฐ  อินทะนิน

           รองนายก                                                                        รองนายก

     โทร 08-3009-9077                                                                                โทร 08-7163-8436

 

นายสุพิน  หนูนันท์

เลขานุการฯ 

โทร 08-1251-9099

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล