------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายวิชิต โอฬารฤทธิ์กุล

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 08-1011-7827

 

                                   

นายวีรยุทธ วันสามง่าม                                น.ส.มุกดาวัลย์  มาบัว

รองประธานสภา                                       เลขานุการสภา

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                       นายวรเมธ สุวรรณชีพ                             สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 

                                        นายอุดมศักดิ์ ณไทร                               สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

                                        นายปิยะ ยวงเพชร                                 สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 

                                         นายอำนวย เกิดฤทธิ์                              สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 

                                        นายวิเชียร งอกผล                                สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 

                                        นายมงคล แผ่งผล                                 สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 

                                       น.ส.ณฐมน เล้าอรุณ                              สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 

                                       นายบุญธรรม ศรีนวล                             สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 

                                       นายธวัช คงมา                                     สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล