ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม โดยความเห็นชอบ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

            บัดนี้ นายอำเภอกำแพงแสน ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วตามความในหนังสืออำเภอกำแพงแสน ที่ นฐ 0023.7/3110 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติดังกล่าว โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโหลดได้ ตามนี้

ส่วนที่1 

ส่วนที่2 

ส่วนที่3 

ส่วนที่4 

ส่วนที่5 

ส่วนที่6 

ส่วนที่7 

ส่วนที่9 

ส่วนที่10 

ส่วนที่11 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล