ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

           -----------------------------------------------------------                                   

                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ17 ข้อ24 และข้อ 25 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) และหนังสือจังหวัดนครปฐม ด่วนที่สุด ที่ นฐ 0023.3/ว 936  ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่  

                   เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ทุกประการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม พิจารณาอนุมัติตามลำดับแล้ว                  

                  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโหลดได้ตามนี้

ส่วนที่ 1  

ส่วนที่ 2  

ส่วนที่ 3  

ส่วนที่ 4  

ส่วนที่ 5  

ส่วนที่ 6  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล