ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) และผลการด ำเนินงานประจําปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโหลดได้ ตามนี้

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล